Dla realizatorów projektów

Logotypy Sponsorów i Partnerów Programu Działaj Lokalnie:

Logotypy – do stosowania obowiązkowo:

  • Program Działaj Lokalnie
  • Fundator – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
  • Realizator – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  • Ośrodek Działaj Lokalnie w Tczewie – Fundacja Pokolenia
  • logotypy partnerów finansowych Programu wskazanych w Umowie dotacji
    (np. Bank Spółdzielczy w Tczewie i Gmina Subkowy)
  • opcjonalnie można też dodać inne loga, np. dodatkowych sponsorów
    (należy jednak zachować takie same proporcje wszystkich znaków graficznych!).

Informacja o dofinansowaniu w ramach Programu Działaj Lokalnie
(do stosowania na wszystkich materiałach promocyjnych, w publikacjach oraz ogłoszeniach, także internetowych i ustnych – podczas realizacji działań):

Projekt dofinansowany w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia, ze środków … (zgodnie z Umową dotacji – § 9) …

Porady dla realizatorów projektów:

Na potrzeby zmian w trakcie realizacji projektów:
Prośba o wprowadzenie zmian w realizowanym projekcie Działaj Lokalnie
(dotyczy przede wszystkim: przedłużenia okresu realizacji projektu, utworzenia nowych pozycji budżetowych oraz przesunięć w wydatkach z dotacji powyżej 10% jej kwoty, liczonych jednorazowo oraz jako limit, suma zmian w trakcie całego projektu!)

Dokumentowanie wydatków:

Dokumentowanie wkładu własnego niefinansowego:

Dodatkowe materiały dla realizatorów:

Sprawozdawczość:
Wzór raportu końcowego z realizacji projektu Działaj Lokalnie
(wersja poglądowa – sprawozdanie składa się w generatorze on-line po zrealizowaniu wszystkich działań, w terminie do 21 dni od zakończenia projektu)

________________
* obowiązkowo