Jak otrzymać dotację?

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne* tylko i wyłącznie poprzez udział w konkursach grantowych, w ramach których składają wnioski o dotacje.

Co roku Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza na obszarze gmin powiatu tczewskiego lokalny konkurs grantowy, w ramach którego przyznaje granty (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które:

  • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
  • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
  • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

ODL przekazuje środki na realizację nagrodzonych (najlepszych) projektów i czuwa nad ich prawidłowym rozliczeniem.

REGULAMIN konkursu grantowego DL X 2018

Na jakie działania można otrzymać dotację?
Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie” to już około 9500 zrealizowanych projektów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy przedstawione są na stronie www.dzialajlokalnie.pl (zakładka BAZA PROJEKTÓW). Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą zostać zastosowane w każdej polskiej gminie.

Działania te powinny dotyczyć projektów zorientowanych na budowanie dobra wspólnego, powinny zakładać także współpracę z różnymi partnerami lokalnymi i wolontariuszami.

 

*o grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające i mające siedzibę na obszarze gmin powiatu tczewskiego województwa pomorskiego